Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 1. Αρχική
 2. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Η λειτουργία των κτιρίων συσχετίζεται με το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων (περίπου 2 στα 3) βρίσκονται στις ενεργειακές κλάσεις Ε έως Η. Είναι δηλαδή εξαιρετικά ενεργοβόρα. Η λειτουργία ενός ενεργοβόρου κτιρίου συνδέεται με μεγάλες απώλειες ενέργειας, οπότε χρειάζεται να δαπανηθεί μεγάλο ποσό για την ψύξη του το καλοκαίρι, και τη θέρμανσή του το χειμώνα. Επίσης, το χειμώνα, η ύπαρξη αυξημένης υγρασίας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας στους ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Κατανάλωσης- σε συντομογραφία ΠΕΑ- είναι σημαντικό εργαλείο στην ενεργειακή εκτίμηση και την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου.

Σκοπός του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, είναι:

 • να πληροφορήσει για την ετήσια κατανάλωση ενέργειας ενός οικιακού ή επαγγελματικού κτιριακού χώρου. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας εκφράζεται σε kWh/του επιθεωρούμενου κτιρίου, και επιμερίζεται ως προς:
  • την πηγή από την οποία προέρχεται (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ορυκτά καύσιμα. ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- ΑΠΕ)
  • την τελική χρήση ενέργειας, για θέρμανση, ψύξη, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και φωτισμό
 • να πληροφορήσει για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kg/CO2) που σχετίζονται με την ετήσια χρήση του κτιρίου
 • να προτείνει τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης- ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Έχει παρατηρηθεί η χρήση του όρου «ενεργειακό πιστοποιητικό» για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, στην καθομιλουμένη.

Υποχρέωση έκδοσης και επίδειξης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Η κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σχετίζεται με το κόστος λειτουργίας του κτιριακού χώρου. Ένα κτίριο υψηλότερης ενεργειακής κατηγορίας καταναλώνει λιγότερη ενέργεια κατά την ετήσια λειτουργία του.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης- ΠΕΑ είναι υποχρεωτική κατά:

 • Την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου
 • Την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου
 • Την πώληση κτιρίου ή μέρους κτιρίου
 • Τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή

Μάλιστα, είναι υποχρεωτική η αναφορά του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακής κλάσης) σε όλες τις διαφημίσεις κατά τη διαδικασία πώλησης ή εκμίσθωσης ενός ακινήτου.

Σε περίπτωση πώλησης ή εκμίσθωσης νέων κτιρίων, πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, είναι υποχρεωτική η εκτίμηση και γνωστοποίηση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, βάσει της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης.

Κάθε συμβολαιογράφος, κατά τη συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησία του ακινήτου πρέπει να ελέγξει την εγκυρότητα του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του ακινήτου. Επίσης, πρέπει να αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού στο συμβόλαιο αλλά και να επισυνάψει επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.

Στις υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, επιβάλλεται η ανάρτηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης- ΠΕΑ σε περίοπτη για το κοινό θέση, σε κτίρια άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 ).

Ποια κτίρια απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Από την υποχρέωση εκπόνησης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, απαλλάσσονται:

 • Μνημεία
 • Διατηρητέα κτίρια και κτίρια εντός παραδοσιακών οικισμών, εφόσον η ενεργειακή αναβάθμισή τους θα αλλοίωνε το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους
 • Χώροι λατρείας
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια
 • αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια αγροτικών χρήσεων

Ποιος αναλαμβάνει την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Για την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) έχει καταρτιστεί μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την πραγματοποίηση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού.

Η λανθασμένη συμπλήρωση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) δύναται να επιφέρει κυρώσεις τόσο για τον ενεργειακό επιθεωρητή όσο και για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, ο οποίος υποχρεούται να πραγματοποιήσει εντός έτους τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, που θα επιφέρουν τη συμφωνία με την ενεργειακή κατηγορία του πιστοποιητικού.

Ενεργειακές κατηγορίες- Ενεργειακές κλάσεις

Για κάθε κτίριο ορίζεται θεωρητικό κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το επιθεωρούμενο κτίριο. Το κτίριο αυτό ονομάζεται κτίριο αναφοράς. Τα δομικά στοιχεία του κελύφους του κτιρίου αναφοράς, αλλά και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου αναφοράς- ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ορίζονται σε σχετικό Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατανάλωση ενέργειας του επιθεωρούμενου κτιρίου συγκρίνεται με την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς. Ο λόγος των δύο, κατανάλωση ενέργειας του επιθεωρούμενου κτιρίου προς την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς, συμβολίζεται με Τ και καθορίζει την ενεργειακή κατηγορία- ενεργειακή κλάση του κτιρίου.

Κατηγορία Όριο κατηγορίας
Α+ Τ<0.33
Α 0.33<Τ<0,50
Β+ 0.50<Τ<0,75
Β 0.75<Τ<1,00
Γ 1,00<Τ<1,41
Δ 1,41<Τ<1,82
Ε 1,82<Τ<2,27
Ζ 2,27<Τ<2,73
Η 2,73<Τ

Προτεινόμενες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων προτείνονται ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης για τη βελτίωση των επιδόσεων του κτιρίου- βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Αυτές είναι επίσης, ιεραρχημένες ως προς το ενεργειακό όφελος που αποφέρει η καθεμία. Αναφέρονται η νέα εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας, η εκτιμώμενη μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, η ενεργειακή κατηγορία στην οποία θα ανέβει το κτίριο μετά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η εκτιμώμενη περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης.

Συνήθεις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Συνήθεις επεμβάσεις- εργασίες που συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου, είναι:

– Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας/ κλιματιστικών μηχανημάτων

– Η εγκατάσταση συστημάτων μηχανικού αερισμού

– Η εγκατάσταση συστημάτων για ζεστό νερό χρήσης, όπως είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, και οι αντλίες θερμότητας

– Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων μπαταριών- συσσωρευτών ενέργειας

– Η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης σπιτιού (smart home)

– Η αναβάθμιση του φωτισμού του κτιρίου

– Η αντικατάσταση κουφωμάτων/ τοποθέτηση θερμομονωτικών/ θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων

– Η τοποθέτηση- αναβάθμιση της θερμομόνωσης

Τι αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης- ΠΕΑ, καταγράφονται:

 • οι αριθμοί πρωτοκόλλου και ασφαλείας, καθώς και η ημερομηνία έκδοσης και λήξης ισχύος του πιστοποιητικού

 • ο τύπος της κτιριακής μονάδας

 • η ενεργειακή κατηγορία στην οποία βρίσκεται τώρα το κτίριο, και αυτή στην οποία θα ανέβει μετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης

 • η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας

 • η πραγματική ετήσια κατανάλωση ενέργειας, αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

 • οι υπολογιζόμενες και πραγματικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

 • ο καταμερισμός της υπολογιζόμενης κατανάλωσης ενέργειας, ανά τελική χρήση για το επιθεωρούμενο κτίριο και το κτίριο αναφοράς

 • ο καταμερισμός της υπολογιζόμενης κατανάλωσης ενέργειας, ανά τελική χρήση και πηγή ενέργειας για το επιθεωρούμενο κτίριο

 • οι προτεινόμενες ενέργεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Στη Best Service, αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για όλες τις κατηγορίες κτιρίων, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας.

Καλέστε μας σήμερα, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου σας, αλλά και για για να μιλήσουμε για τις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης, και ανακαίνισης του κτιρίου σας.

ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 201 8662

Εξυπηρετούμενοι χώροι

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Μενού